Quick Navigation
Für Sie erreichbar.
E-Mail: info@bskp.de

BSKP

Always one step ahead.

Powi­ta­nie

BSKP Broll Schmitt Kauf­mann und Part­ner ofe­ru­je doradzt­wo praw­ne w wie­lu różnych dzied­zi­n­ach dla pol­skich osób prawnych i osób fizy­cz­nych w Niemc­zech, jak rów­nież dla nie­mieckich przedsię­bi­o­rstw działa­ją­cych na ryn­ku pol­s­kim. BSKP ma do dys­po­zy­c­ji dużą licz­bę wys­o­ko wyk­wa­li­fi­kowanych praw­ni­ków wyspec­ja­li­zowanych w wie­lu obs­za­rach pra­wa, międ­zy inny­mi w obs­zar­ze pra­wa spółek, pra­wa hand­lo­we­go, pra­wa podat­ko­we­go i pra­wa pracy.

Doradza­my i rep­re­zen­tu­je­my Państ­wa przy założe­niu nowej spół­ki lub oddziału w Niemc­zech, we wszyst­kich kwesti­ach prawnych i podat­ko­wych zwią­z­anych z Państ­wa gos­pod­ar­c­zą działal­nością, jak rów­nież w przy­go­to­wy­wa­niu umów oraz pro­wad­zi­my dla Państ­wa rozmo­wy z Państ­wa nie­miecki­mi partnerami.

Nasi pra­cow­ni­cy dorad­zą Państ­wu we wszyst­kich kwesti­ach podat­ko­wych, w szc­ze­gól­ności przy rejes­trac­ji fir­my w Niemc­zech. Ponad­to doradza­my w związ­ku z decyzja­mi podat­ko­wy­mi i zgłas­za­niem sprze­ci­wu oraz pro­wad­zi­my dla Państ­wa kore­spon­den­c­ję z Państ­wa urzę­dem skarbowym.

Może­my dorad­zać i rep­re­zen­to­wać Państ­wa w nas­tę­pu­ją­cych obas­za­rach prawnych:

 • Pra­wo handlowe
 • Pra­wo spółek 
 • Pra­wo podatkowe 
 • Założe­nie spółki
 • Pra­wo pracy 
 • Pra­wo budowlane
 • Pra­wo adminstracyjne
 • Pra­wo spadkowe
 • Pra­wo karne
 • Pra­wo umów i pro­jekt umowy

Nasze usłu­gi podat­kowe w skrócie:

 • Bieżące doradzt­wo podatkowe
 • Księ­go­wość
 • Przy­go­to­wa­nie spra­woz­dań finansowych
 • Rejes­trac­ja podat­ko­wa Państ­wa spół­ki w Niemczech
 • Doradzt­wo w związ­ku z decyzja­mi podat­ko­wy­mi i sprze­ciw od nich

 

Kontakt

Monika Kriesel

Telefon: +49 69 96 78 08-11
Fax: +49 69 96 78 08-26

E-Mail:

Pomożemy Państwu

Jeśli to możliwe, krótko opisz swoje obawy. Twoje informacje będą traktowane z najwyższą poufnością.
Skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.

Aus­zeich­nun­gen WP / StB
Aus­zeich­nun­gen Recht
DFK Inter­na­tio­nal: Asso­cia­ti­on of the Year 2015
Anwalt­uni­on Fach­an­wäl­te Fami­li­en­recht e.V.
Pra­xis­part­ner der Berufs­aka­de­mie Sachsen
Wir bil­den aus — Ihr Steuerberater