Quick Navigation
Für Sie erreichbar.
E-Mail: info@bskp.de

BSKP

Zawsze o krok do przodu.

Wita­my na pol­sko­ję­zy­cz­nej stro­nie kan­cel­arii BSKP

Nie­mie­cka kan­cel­aria BSKP Dr. Broll Schmitt Kauf­mann und Part­ner ofe­ru­je szero­ki zak­res usług prawnych i podat­ko­wych dedy­ko­wanych dla pol­skich osób prawnych i osób fizy­cz­nych w Niemc­zech, jak rów­nież dla nie­mieckich przedsię­bi­orstw działa­ją­cych na ryn­ku polskim.

Nasz zespól kan­cel­arii skła­da się z wyso­ko wykwa­li­fi­kowanych praw­ni­ków, rad­ców podat­ko­wych, audy­torów i księgowych.

Kan­cel­aria BSKP ma 16 oddziałów, co nam umoż­li­wia świad­c­ze­nie usług na tere­nie całych Niemiec.

 

Nas­ze usłu­gi praw­ne (doradzt­wo, pos­tę­po­wa­nie pozasą­do­we i repre­zent­ac­ja przed nie­miecki­mi sąda­mi) ofe­ru­je­my prze­de wszyst­kim w nas­tę­pu­ją­cych dzied­zin­ach prawa.

 • Pra­wo cywil­ne (Zivil­recht)
 • Pra­wo hand­lo­we (Han­dels­recht)
 • Pra­wo spółek (Gesell­schafts­recht)
 • Pra­wo podat­ko­we (Steu­er­recht)
 • Pra­wo i pro­jek­ty umów (Ver­trags­recht)
 • Pra­wo pra­cy (Arbeits­recht)
 • Pra­wo budow­la­ne (Bau­recht)
 • Pra­wo admi­nis­tra­cy­j­ne (Ver­wal­tungs­recht)
 • Pra­wo rod­zin­ne (Fami­li­en­recht)
 • Pra­wo spad­ko­we (Erbrecht)
 • Pra­wo ruchu dro­go­wego (Ver­kehrs­recht)
 • Pra­wo kar­ne (Straf­recht)
 • Pra­wo inter­neto­we i umowy w IT (IT-Recht)

 

Nas­ze usłu­gi podat­ko­we w skrócie:

 • Doradzt­wo podat­ko­we (Steu­er­be­ra­tung)
 • Księ­go­wość (Buch­hal­tung und Buchführung)
 • Przy­go­to­wa­nie spra­woz­dań fin­an­so­wych (Jah­res­ab­schlüs­se und Bilanzen)
 • Roz­lic­ze­nia podat­ko­we (Steu­er­erklä­run­gen)
 • Rejes­trac­ja podat­ko­wa i uzys­ka­nie Steuernummer
 • Bieżą­ca kore­spon­den­c­ja z urzę­da­mi skarbowymi
 • Pos­tę­po­wa­nia odwoław­c­ze i sądo­we w (Ein­spruch und Kla­ge gegen Steuerbescheide)
 • Wspar­cie w ramach kon­tro­li skar­bo­wych (Betriebs­prü­fung)

 

Poza usłu­ga­mi prawny­mi i podat­ko­wy­mi ofe­ru­je­my rów­nież pomoc w założe­niu i pro­wad­ze­niu spółki lub działal­ności gos­podar­c­zej w Niemc­zech.

Doradza­my i wspiera­my przedsię­bi­or­ców we wszyst­kich kwesti­ach prawnych i podat­ko­wych zwią­zany­mi z zakła­da­niem, pro­wad­ze­niem i roz­wo­jem spółek, oddziałów lub działal­ności gos­podar­c­zych w Niemczech.

Maximilian Rychter

Adwo­kat Maxi­mi­li­an Rychter
Tele­fon: +49 3731 26 60–0
Fax: +49 3731 26 60–60
E‑Mail: rychter@bskp.de

Dane kontaktowe

Maximilian Rychter
Telefon: +49 3731 26 60–0

E-Mail:

Pomożemy Państwu

Jeśli to możliwe, prosimy o krótki opis sprawy. Informacje będą traktowane z najwyższą poufnością.
Skontaktujemy się z Państwem jak naj szybciej.

Digi­ta­le DATEV-Kanz­lei 2024
Aus­zeich­nun­gen WP / StB
Aus­zeich­nun­gen Recht
DFK Inter­na­tio­nal: Asso­cia­ti­on of the Year 2015
Anwalt­uni­on Fach­an­wäl­te Fami­li­en­recht e.V.
kun­unu Top Com­pa­ny 2024
Dua­ler Part­ner DhBW
Pra­xis­part­ner der Berufs­aka­de­mie Sachsen
Wir bil­den aus — Ihr Steuerberater