Quick Navigation
Für Sie erreichbar.
E-Mail: info@bskp.de

BSKP

Always one step ahead.

Powi­ta­nie

BSKP Broll Schmitt Kauf­mann und Part­ner ofe­ru­je doradzt­wo praw­ne w wie­lu różnych dzied­zi­n­ach dla pol­skich osób prawnych i osób fizy­cz­nych w Niemc­zech, jak rów­nież dla nie­mieckich przedsię­bi­o­rstw działa­ją­cych na ryn­ku pol­s­kim. BSKP ma do dys­po­zy­c­ji dużą licz­bę wys­o­ko wyk­wa­li­fi­kowanych praw­ni­ków wyspec­ja­li­zowanych w wie­lu obs­za­rach pra­wa, międ­zy inny­mi w obs­zar­ze pra­wa spółek, pra­wa hand­lo­we­go, pra­wa podat­ko­we­go i pra­wa pra­cy.

Doradza­my i rep­re­zen­tu­je­my Państ­wa przy założe­niu nowej spół­ki lub oddziału w Niemc­zech, we wszyst­kich kwesti­ach prawnych i podat­ko­wych zwią­z­anych z Państ­wa gos­pod­ar­c­zą działal­nością, jak rów­nież w przy­go­to­wy­wa­niu umów oraz pro­wad­zi­my dla Państ­wa rozmo­wy z Państ­wa nie­miecki­mi part­nera­mi.

Nasi pra­cow­ni­cy dorad­zą Państ­wu we wszyst­kich kwesti­ach podat­ko­wych, w szc­ze­gól­ności przy rejes­trac­ji fir­my w Niemc­zech. Ponad­to doradza­my w związ­ku z decyzja­mi podat­ko­wy­mi i zgłas­za­niem sprze­ci­wu oraz pro­wad­zi­my dla Państ­wa kore­spon­den­c­ję z Państ­wa urzę­dem skar­bo­wym.

Może­my dorad­zać i rep­re­zen­to­wać Państ­wa w nas­tę­pu­ją­cych obas­za­rach prawnych:

 • Pra­wo hand­lo­we
 • Pra­wo spółek
 • Pra­wo podat­kowe
 • Założe­nie spół­ki
 • Pra­wo pra­cy
 • Pra­wo budow­la­ne
 • Pra­wo admins­tra­cy­j­ne
 • Pra­wo spad­kowe
 • Pra­wo kar­ne
 • Pra­wo umów i pro­jekt umowy

Nasze usłu­gi podat­kowe w skrócie:

 • Bieżące doradzt­wo podat­kowe
 • Księ­go­wość
 • Przy­go­to­wa­nie spra­woz­dań fin­an­so­wych
 • Rejes­trac­ja podat­ko­wa Państ­wa spół­ki w Niemc­zech
 • Doradzt­wo w związ­ku z decyzja­mi podat­ko­wy­mi i sprze­ciw od nich

Kontakt

Sonya Taneva

Telefon: +49 69 96 78 08-25
Fax: +49 69 96 78 08-26

E-Mail:

Pomożemy Państwu

Schildern Sie uns bitte, wenn möglich, kurz Ihr Anliegen. Ihre Informationen werden absolut vertraulich behandelt. Wir melden uns anschließend schnellstmöglich bei Ihnen zurück.

TOP-Rechts­an­wäl­te 2020
stern: Bes­te Anwalts­kanz­lei für Fami­li­en­recht & Sozi­al­recht
Capi­tal: Bes­te Anwalts­kanz­lei für Erbrecht
JUVE Hand­buch Steu­ern 2020
FOCUS: TOP Steu­er­kanz­lei 2020
brand­eins: Bes­te Steu­er­be­ra­ter & Wirt­schafts­prü­fer
Han­dels­blatt: Bes­te Steu­er­be­ra­ter 2020
FOCUS-MONEY: TOP Steu­er­be­ra­ter 2020
Lawy­er of the Year 2019: Dr. Arna­de
DFK Inter­na­tio­nal: Asso­cia­ti­on of the Year 2015
Anwalt­uni­on Fach­an­wäl­te Fami­li­en­recht e.V.
Pra­xis­part­ner der Berufs­aka­de­mie Sach­sen
ESF Logo