Quick Navigation
Für Sie erreichbar.
E-Mail: info@bskp.de

BSKP

Always one step ahead.

Vítej­te

BSKP Dr. Broll Schmitt Kauf­mann a Part­neři pos­ky­tu­je práv­ní služ­by v Něme­cku pro čes­ké práv­ní i fyzické oso­by ve všech oblas­tech prá­va. Naše kom­plex­ní služ­by nabí­zí­me rov­něž něme­ckým spo­leč­nos­tem obcho­du­jí­cím na čes­kém trhu. Tým BSKP tvoří vyso­ce kva­li­fik­ovaní advo­ká­ti spe­cia­li­zu­jí­cí se na odvět­ví jako je občans­ké prá­vo, prá­vo obchod­ních koro­por­ací, daňo­vé prá­vo či pra­cov­ní právo.

Nabí­zí­me pora­denst­ví během celé­ho pro­ce­su zak­lá­dá­ní nových spo­leč­nos­tí nebo poboček v Něme­cku. Naše kan­celář nabí­zí zas­tu­po­vá­ní v řízení před veře­jným rejs­tří­kem či živ­nos­tens­kým úřa­dem. Pod­le potřeb kli­en­ta pos­ky­tu­je­me pora­denst­ví ve všech práv­ních i daňo­vých otáz­kách během celé pod­nik­a­tel­ské činnos­ti. Dopro­vá­zí­me během ses­ta­vo­vá­ní či uza­ví­rá­ní smluv a dle přá­ní kli­en­ta zůs­tá­vá­me v kon­tak­tu s jeho něme­cký­mi partnery.

Tým BSKP nabí­zí svým kli­en­tům kom­plex­ní pora­denst­ví v oblas­ti daní. Pře­de­vším při regis­tra­ci spo­lečnos­ti v Něme­cku, v sou­vid­los­ti s daňo­vý­mi výmě­ry popř. při podá­ní odpo­ru pro­ti výměrům. Zajišťu­je­me cel­ko­vou kore­spon­den­ci s finančním úřadem.

Vys­o­ké odbor­né zna­los­ti nabí­zí­me a rov­něž zas­tu­pu­je­me v nás­le­du­jí­cích práv­ních oblastech:

 • Prá­vo obchod­ních korporací
 • Občans­ké právo 
 • Daňo­vé právo 
 • Zak­lá­dá­ní společností 
 • Pra­cov­ní právo 
 • stave­b­ní právo
 • správ­ní právo
 • dědické prá­vo
 • trest­ní právo
 • smluvní prá­vo a sest­avení smluv

Přeh­led pora­denst­ví v oblas­ti daní:

 • Daňo­vé poradenství
 • Účet­nict­ví
 • Roční závěr­ky
 • Daňo­vá regis­trace spo­lečnos­ti v Německu
 • Pora­denst­ví v sou­vis­los­ti s daňo­vý­mi výmě­ry, odpo­ry pro­ti výměrům

KontaktTelefon:
Fax:

E-Mail:

Pomůžeme Vám

Pokud je to možné, stručně popište své znepokojení. S vašimi informacemi bude zacházeno s naprostou důvěrností.
Ozveme se vám co nejdříve.

Aus­zeich­nun­gen WP / StB
Aus­zeich­nun­gen Recht
DFK Inter­na­tio­nal: Asso­cia­ti­on of the Year 2015
Anwalt­uni­on Fach­an­wäl­te Fami­li­en­recht e.V.
Pra­xis­part­ner der Berufs­aka­de­mie Sachsen
Wir bil­den aus — Ihr Steuerberater